การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยนำงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าโอทอป แต่ยังคงคุณค่าของอัตลักษณ์เชิงภูมิปัญญาและเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22895
Pageviews by IP this month: 219
Unique Human Visitors this month: 219