ราชมงคลพระนครจับมือ ญี่ปุ่น–ลาว บูรณาการความรู้ ยกระดับชุมชนคลองเตย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 2 สถานศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัย Shibaura Institute Of Technology ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดโครงการบูรณาการทักษะวิชาชีพเพื่อชุมชนทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–26 กันยายน 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน พร้อมลงพื้นที่สำรวจชุมชน 70 ไร่ คลองเตย และปรับปรุงบ้านให้คนในชุมชน 1 หลังเพื่อเป็นต้นแบบ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างวิชาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติเพื่อสะสมประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22913
Pageviews by IP this month: 222
Unique Human Visitors this month: 222