กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนครมอบทุนกว่า 1.8 ล้านให้น.ศ.เรียนดี–ขาดแคลน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ในฐานะประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี จำนวน 176 ทุน รวม 1,806,500 บาท ซึ่งยังคงเป็นทุนการศึกษาให้เปล่า ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22913
Pageviews by IP this month: 222
Unique Human Visitors this month: 222