ราชมงคลพระนคร ยกระดับผ้าทออีสาน ร่วมโชว์ในงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เข้าร่วมการเสวนาและการนำเสนอผลสำเร็จของการจัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย” ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2561 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งจะยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้างมากขึ้น โดยมีรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นักออกแบบ และผู้ประกอบการเข้าร่วมเสวนาด้วย
นอกจากนี้ภายในงานทีมนักวิจัยจากราชมงคลพระนคร ได้นำผลงานพัฒนานวัตกรรมผ้าทออีสาน 3 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ร่วมจัดแสดงภายในงาน ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203