ราชมงคลพระนคร ลงนาม Lincoln University ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Ms. Annie Goh, International Manager, Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของราชมงคลพระนครในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
นอกจากนี้ยังให้การต้อนรับ Prof. Ravi Goonerafne Professor Of Toxicology, Faculty of Agriculture and Life Sciences, Lincoln University ซึ่งบรรยายเรื่อง Gut Microbiota : Nutrient Metabolism and Microbial Resistance to Antibiotics แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบคทีเรียในอาหารที่มีผลต่อการทำงานของสมอง สุขภาพ และการเติบโตของประชากร รวมถึงเข้าใจหลักโภชนาการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203