พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยในปีนี้มีดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตราชมงคลพระนคร จำนวน 2,941 คน นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้พิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 4 ท่าน ได้แก่ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัทจีสตีล จำกัด (มหาชน)และกรรมการ บริษัทเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) , นายจาง อีลา กรรมการผู้จัดการ บริษัทชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด , นายธีรชัย ศิริรัตน์อัสดร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเตียวฮงไพศาล จำกัด และปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นางนารินรัตน์ เพชรน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยมี ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ณ ครัวรังสิต กรุงกวี

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22849
Pageviews by IP this month: 214
Unique Human Visitors this month: 214