ราชมงคลพระนคร ดึงทีมชาติไทย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักกีฬาสมาชิกชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร ซึ่งจัดโดยชมรมกีฬาเปตองและลอนโบวล์ส มทร.พระนคร เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจในกีฬาเปตองนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาเปตองที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางสู่การเป็นนักกีฬาเปตองทีมชาติไทยในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อนุรักษ์ รักษาภัย ผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองทีมชาติไทย สังกัดกองทัพอากาศ พร้อมทั้งทีมนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาเปตอง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203