ราชมงคลพระนคร จับมือ 3 หน่วยงาน ยกระดับการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร จับมือกับบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยจะพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการบิน ด้วยการทำหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน หลักสูตรการจัดอบรมระยะสั้น และแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมองค์ความรู้

นอกจากนี้ราชมงคลพระนครยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายณัฐชรัตน์ กฤตธน ประธานกรรมการศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม เชียงใหม่ (Innovation Incubation Center : ศูนย์ IIC) และดร.สายฝน ชัยรุ่งเรือง กรรมการบริหาร Capital Trust Group Limited (CTG) ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม – วิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) และส่งเสริมเทคโนโลยีการเงิน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังร่วมกันทำหลักสูตรเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ดิจิทัลและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ(First S-Curve และ New S-Curve) รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203