ปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 47 คน ซึ่งเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาหลักสูตร 2+1 ระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาไทยและยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาภากร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203