ร่วมเจรจาหารือด้านจัดหลักสูตรการอบรมกับ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Lester Finch, International Project Manager จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ และคุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์, Programme Manager of Education New Zealand จากสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมเจรจาหารือด้านจัดหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ “Creative and Critical Thinking” (การสอนให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ) ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก AUT มาเป็นวิทยากรการจัดอบรมให้กับอาจารย์ของราชมงคลพระนคร ทั้ง 9 คณะ เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22813
Pageviews by IP this month: 215
Unique Human Visitors this month: 215