เจรจาความร่วมมือหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสถาบันการศึกษาประเทศเวียดนาม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr. David Phan และ Dr. Thao Dinh จาก East Asia University of Technology (EAUT) ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และเจรจาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, East Asia University of Technology (EAUT) และ Global Education Group (GEGCO) ซึ่งเป็นภาคีของ Curtin University ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (เทเวศร์)

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22813
Pageviews by IP this month: 215
Unique Human Visitors this month: 215