ลงนามความร่วมมือการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนกับ นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ ปฎิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดการผลิต การจัดการและการตลาดของชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17581
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51