ราชมงคลพระนคร โชว์ศักยภาพด้านวัฒนธรรมไทย-บาหลี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน “เพชรราชมงคลพระนครสานสัมพันธ์ ไทย – บาหลี” ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การสาธิตการแกะสลัก การสาธิตทำขนมไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3 หรือ Intensive Thai Language and Culture for Bali State Polytechnic Students ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17582
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51