การประชุมเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการระหว่าง 11 เครือข่ายสถาบันการศึกษาของไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการหัวข้อ “The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being หรือ STISWB 2018 ซึ่งเป็นการจัดประชุมเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการระหว่าง 11 เครือข่ายสถาบันการศึกษาของไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยได้รับเกียรติจากร้อยเอกชัชวาล สาครสินธุ์ ร.น. อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กล่าวต้อนรับนักวิจัยและผู้เข้าร่วมงานการประชุมทางวิชาการในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรนานาประเทศมาบรรยายพิเศษ เช่น Profesor Dr. Kukjin Chun จาก Seoul National University ประเทศเกาหลี รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน จากนักวิชาการของทั้งภาครัฐ และเอกชน ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Don Chan Palace นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203