รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสถานประกอบการ 5 แห่ง ประกอบด้วย คุณรัชดาภร อับดุลลา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะระวีกัลยา แบงค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท, พญ.บุษยา เตชะเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, คุณภูเบศร์ เจษฎ์เมธี ผู้ประกอบการร้านมาลัยวรรณ, คุณจุไรอร ชิมะลาวงค์ ผู้จัดการบริษัทบุษกร (ฟลาวเวอร์) จำกัด และ หจก.วิรัชออร์ซิเดย์ฟาร์ม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุค 4.0 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561