อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าประชุมร่วมกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นครั้งที่ 2 เพื่อหารือหลักการทำงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนพรัอมขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยเบื้องต้นกระทรวงใหม่จะมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างสู่เศรษฐกิจสังคมฐานนวัตกรรมและเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นอิสระทำให้สามารถทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆได้อย่างคล่องตัว รวมหน่วยงานยุทธศาสตร์ นโยบายและทุนวิจัยไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆสร้างงานวิจัยได้คมชัด มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22895
Pageviews by IP this month: 219
Unique Human Visitors this month: 219