รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคุณพิทยาคม ยังสุขสถาพร ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (Vince Hotel Bangkok Pratunam) เพื่อร่วมมือกับสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ในการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ณ โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ