รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี”กับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องธรรมนูญสุวิทย์ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อจัดตั้งศูนย์สอบเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีภาษีภากรเป็นไปตามมาตรฐานและเป็นการวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี พร้อมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนผลิตบุคลากรด้านบัญชีที่มีความรู้ความสามารถก้าวนำความเปลี่ยนแปลงของยุค และเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ วันที่ 12 มิถุนายน 2561)