รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานการอบรมหลักสูตร “Digital Transformation for Digital” จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับความรู้ความเข้าใจการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Digital University อย่างเป็นรูปธรรม โดยช่วงเช้าเป็นการอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง มีอ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาศูนย์ GEMC มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นวิทยากร ณ อาคารเอนกประสงค์ สวส. ส่วนช่วงบ่าย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการอบรมหลักสูตรดังกล่าว สำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น มีอ.ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาศูนย์ GEMC มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณธนชาต วิวัฒนภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมหลวงชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม