รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1” ของสถาบันจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยมีบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วม นั่งสมาธิ เดินจงกรม เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา และนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จในหลักสูตรส่งเสริมวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร