รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Harri Melin Vice Rector, Mr.Pekkka Saavalainen CEO, Ms.Mirka Gustaffson และ Ms.Outi Stuber จาก University of Tampere เพื่อติดตามผลการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course-University Pedagogy) และหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนา การเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ส่งคณาจารย์จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร University Pedagogy ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย ณ University of Tempera ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561