รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณกมล ธนกนกชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีไซน์ ธูร แอคซีลีเลชั่น จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร ได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม (Siemens Solid Edge) ที่ทันสมัย ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยี การอบรม การจัดการแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพในอนาคต สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
นอกจากนี้ บริษัทดีไซน์ฯ ยังได้บริจาคโปรแกรมช่วยออกแบบทางวิศวกรรม (Siemens Solid Edge) ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัย โดยไม่จำกัด Licenses ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)