รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุ 90.75 ก้าวทัน ก้าวล้ำยุคดิจิทัล” จัดโดย สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM.90.75 MHz ซึ่งมีดีเจชื่อดัง คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล หรือดีเจพี่อ้อย จากรายการ Club Friday เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การจัดรายการ รวมถึงแนะนำการเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับรายการ และเทคนิคการพูดและการใช้น้ำเสียงในการจัดรายการให้ดึงดูดผู้ฟัง เพื่อพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ ความรับผิดชอบ ในการจัดรายการวิทยุที่มีผลต่อสังคม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
ปัจจุบันสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา นำเสนอข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการโดยมีรายการหลากหลายรูปแบบ ทั้งรายการความรู้ รายการข่าว และรายการสาระบันเทิง โดยออกอากาศในระบบอนาล็อก ทาง FM.90.75 MHz และเพิ่มช่องทางการติดต่อกับกลุ่มผู้ฟังผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ แอพพลิเคชั่น RMUTP Radio รวมถึง Live Streaming ผ่าน FB Live