รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018” โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศภูฏาน รวมทั้งนักศึกษา อาจารย์จาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ราชมงคลพระนคร เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริงโดยผู้นำค่ายจากประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยและโรงแรมโบตานีบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี