ราชมงคลพระนคร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีส่วนในการทำงานเพื่อพัฒนาต้นแบบจิตอาสา ตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึก ในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 แก่ผู้จบการฝึกอบรม “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผศ.อภิรัติ โสฬศ ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อ.ศันสนีย์ ทิมทอง และอ.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงษ์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรอาหารและอาหารแปรรูป เพื่อให้จิตอาสาต้นแบบทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจได้นำไปถ่ายทอดต่อให้ประชาชนที่ขาดโอกาส ว่างงานและขาดรายได้

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22809
Pageviews by IP this month: 214
Unique Human Visitors this month: 214