อธิการบดี เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามภิไธย สธ.จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามภิไธย สธ.จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้การสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรทำเบเกอรี่เบื้องต้น (คุกกี้ช็อกโกแลตชิพ) ให้แก่ผู้พิการทางสติปัญญา เพื่อส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างโอกาสให้ผู้พิการนำความรู้ที่ได้มาผลิตสินค้าจำหน่ายที่ร้านปัญญา คาเฟ่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17581
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51