เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง มีคุณหญิง พวงรัตน วิเวกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีคุณอภิม ผู้พิทักษ์ กรรมการมูลนิธิฯ และคุณปวีณา นนทะภา อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมูลนิธิดังกล่าวร่วมหารือแนวทางส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานในการสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดตั้งชมรมของมูลนิธิพอเพียงเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกคำว่า จิตอาสาอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร