รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัย ได้ร่วมประชุมกับ ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่( อวม.)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินโครงการวิจัยที่ฝ่าย อวม. กฟผ.ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 โครงการ คือ โครงการวิจัยเรื่อง “E8-Power Buoys”ทุ่นลอยน้ำสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้าของท่าเรือโดยสารเลียบคลอง แม่น้ำและเป็นแนวบังลดความแรงของกระแสน้ำขนาดพิกัด 3 KW งบประมาณ 15,432,084 บาท มีดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัย และ โครงการวิจัยเรื่อง “การนำแผงโซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้กับเกษตรกรรมการปลูกพืช” งบประมาณ15,146,210 บาท มีผศ.ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิจัย ณ อาคาร ท.101 สำนักงานใหญ่ กฟผ.