รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายภูริปรัชญ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และโครงการ IT CJ Academy Project ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของบริษัทฯ เพื่อสร้างทีมบุคลากรด้านไอที ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในเชิงธุรกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนนักวิชาการนักวิจัย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)