คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ ก่อนไปดำรงตำแหน่ง ณ ประเทศเยอรมนี สิงค์โปร์ สวีเดน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ อ.นันทวัน ชมโชม อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย เป็นวิทยากรหลักสูตรอาหารไทย ผศ.อภิรัติ โสฬศ และอ.อนุสรณ์ ใจทน เป็นวิทยากรหลักสูตรการจัดดอกไม้ เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นผู้มอบวุฒิบัตรหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม