เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) นับเป็นการลงนามความร่วมมือครั้งที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ กฟผ. โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกับ กฟผ.ดำเนินงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง หลังจากการลงนามความร่วมมือกันครั้งแรกปี 2554 และครั้งที่สองปี 2557 จึงเกิดกิจกรรมทางวิชาการมากมาย เช่น การศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาทักษะทางวิชาการ สหกิจศึกษา การวิพากษ์หลักสูตร ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ขณะที่กฟผ. มีเครือข่ายทางวิชาการสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติต่อไป