การบรรยายหลักสูตรผู้นำทางการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Noel Stonehouse จาก The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสมาบรรยายหลักสูตร “21st Century Skills for Educational Leadership in Higher Education” ทักษะสำหรับการเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดการปรับตัวก้าวทันต่อสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ตระหนักถึงปัญหาและความท้าทายในการจัดการด้านการศึกษา รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22809
Pageviews by IP this month: 214
Unique Human Visitors this month: 214