ลงนามความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ลงนามข้อตกลง เพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา และจัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาให้แก่นักศึกษา บุคลากร นอกจากนี้ยังร่วมจัดทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ และเปรียบเทียบ ซึ่งในที่ 26–30 มีนาคมนี้ ทางสถาบันได้จัดอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะก่อนจบการศึกษา ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 12 มีนาคม 2561

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22507
Pageviews by IP this month: 299
Unique Human Visitors this month: 299