ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Critical Thinking

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Critical Thinking โดย Dr.Howard Youngs จาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นแนวทางการสอนให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้ชี้แนะวิธีการสอนโดยใช้ Critical Thinking และ Creative Ideas ผสานลงไปในการเรียนการสอนนักศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่น่าสนใจ อธิบายความเป็นเหตุเป็นผล สอนให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ได้ มีความสัมพันธ์ต่อความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษา เน้นสร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหาการสอนเข้ากับสิ่งที่นักศึกษาสนใจ พร้อมตั้งคำถาม ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ส่วน Creative Ideas นั้น Dr. Youngs แนะให้นำจินตนาการผสมกับการคิด โดยการสอนทั้ง 2 วิธี ต้องใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning คือ เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ทั้งนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยได้ส่งอาจารย์ส่วนหนึ่งไปอบรมวิธีการสอนจากประเทศนิวซีแลนด์เพื่อนำมาถ่ายทอดต่อไป

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22813
Pageviews by IP this month: 215
Unique Human Visitors this month: 215