งานสัมมนาวิชาการแนวโน้ม “คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up”

นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รุ่น 11 จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้เพื่อประกอบธุรกิจ Start up สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นต้นแบบแห่งการผลิตมหาบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทิวากร ไพเราะ เจ้าของธุรกิจห้องเสื้อแบรนด์ TUMTADPHA และคุณสุรกิจ เข็มแก้ว Executive Chef ร้านอาหาร Cielo เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย เรื่อง เริ่มต้นธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจ “startup” โดยมีนักศึกษา บุคลากรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22809
Pageviews by IP this month: 214
Unique Human Visitors this month: 214