งาน “วัฒนธรรมในงานมงคล”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี การทำขนมชุดทอง การทำของชำร่วยจากใจ การรำอวยพรในงานมงคล การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการวางแผนทางการเงิน เป็นการจัดการอบรมแบบครบวงจร เหมาะแก่ผู้ที่กำลังจะจัดงานมงคล รวมทั้งบุคคลที่สนใจนำไปพัฒนาเป็นอาชีพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22809
Pageviews by IP this month: 214
Unique Human Visitors this month: 214