การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง Cyber Security and Cloud Computing Security

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เรื่อง Cyber Security and Cloud Computing Security ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารอเนกประสงค์ ราชมงคลพระนคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน และการป้องกันความเสียหายที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Monjur Ahmed, a Lecturer at Centre for Business, Information Technology and Enterprise (CBITE) ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง กับสถานทูตประเทศนิวซีแลนด์ และสถาบันภาษานิวซีแลนด์

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21669
Pageviews by IP this month: 217
Unique Human Visitors this month: 217