การสัมมนาทบทวนงานนโยบาย คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้ง 9 แห่ง มีการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยได้มีการนำเสนอแนวทางการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562-2566) จากท่านประธานคณะกรรมการอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ต่อจากนั้นได้มีโอกาสนำเสนอวิสัยทัศน์กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 4 ปี (2560-2564) และระยะ 1 ปี (2561) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ส่วนช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอโครงการ Mega Project ของแต่ละราชมงคล โดยราชมงคลพระนครรับผิดชอบในกลุ่มที่ 2 เรื่อง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ เป็นคนนำเสนอ

สำหรับวันที่ 2 มีการตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะจากอธิการบดีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเกี่ยวกับโครงการ Mega Project ในกลุ่มที่ 2 เรื่อง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับผิดชอบก็ได้รับข้อเสนอแนะและพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างดี พร้อมสรุปผลการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2562-2566)

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21669
Pageviews by IP this month: 217
Unique Human Visitors this month: 217