การบรรยายหัวข้อ How to Get Published in Major Academic Journals

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Paresh Kumar Narayan จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ How to Get Published in Major Academic Journals เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สามารถพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการให้ได้มาตรฐาน เพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีนักวิจัย และคณาจารย์จาก 9 คณะเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 40 ท่าน ณ ห้องประชุม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)
ทั้งนี้ Prof. Dr. Paresh Kumar Narayan ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง President, Asia-Pacific Applied Economics Association (APAEA), Co-Editor (Subject Editor) of Economic Modelling (Journal of International Financial Markets Institutions and Money)และยังเป็นกรรมการในการพิจารณาผลงานวิชาการในการ ประชุมวิชาการนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21344
Pageviews by IP this month: 269
Unique Human Visitors this month: 269