ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดการศึกษาพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Professor Andris Stelbovics ตำแหน่ง Pro- Vice Chancellor จาก Curtin University Malaysia และ Ms. Faye Kusolcholada ตำแหน่ง Managing Director จาก Global Education Group Co, Ltd (GEGCO) ซึ่งเป็นภาคีของ Curtin University เพื่อร่วมมือกันจัดการศึกษาพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานได้ภายในเดือนมีนาคม 2561 ใน 3 หลักหลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ยัง เจรจาเพื่อร่วมกันจัดหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวมถึงการจัดหลักสูตร dual degree ในสาขาต่างๆ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21344
Pageviews by IP this month: 269
Unique Human Visitors this month: 269