หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ คุณไกรทส  องค์ชัยศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงานและร่วมกันวางแผนพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมเข้าทำงานกับบริษัท ซึ่งทางบริษัทให้ใช้พื้นที่ในการทำงานร่วมกัน โดยทางราชมงคลพระนครจะประสานความร่วมมือดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีก 8 แห่งด้วยและจะมีการลงนามความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการต่อไป

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21344
Pageviews by IP this month: 269
Unique Human Visitors this month: 269