การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ผู้บริหารและทีมงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งนอกจากจะให้ได้ใช้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สั่งสมมา ยังนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ผ่านมุมมองของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน และทีมงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21344
Pageviews by IP this month: 269
Unique Human Visitors this month: 269