ความคืบหน้าของความร่วมมือกับประเทศนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก Chief Executive Education New Zealand, Mr. Grant McPherson เดินทางมาพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้อาจารย์ของเราได้เข้าไปอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะทั้งด้านวิชาชีพและด้านภาษาอังกฤษ หลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยจากประเทศนิวซีแลนด์ 3 แห่ง ได้แก่ WINTEC ,AUT และ Otago Polytechnic ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาก็สามารถออกไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ความคืบหน้าของความร่วมมือ คือ มหาวิทยาลัยจะจัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัย WINTEC ในหัวข้อ Digital Technology (Cyber Security and Cloud Computing Security) เพื่อเสริมความรู้ความเข้าให้กับอาจารย์และนักศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy และการมุ่งสู่ Digital University ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี

นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ คมชัดลึก และประชาชาติธุรกิจ ยังได้มาสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการศึกษาของไทย ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งกับประเทศนิวซีแลนด์ และความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 21344
Pageviews by IP this month: 269
Unique Human Visitors this month: 269