การจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซีย

เป็นประจำทุกปีที่จะมีการจัดการประชุมความร่วมมือ ไทย-อินโดนีเซียขึ้น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยจะมีการหยิบยกความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นหัวข้อในการหารือและนำเสนอผลงานทางวิชาการ สำหรับในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 โดยมี Syiah Kual University จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพ โดยมีหัวข้อในการประชุมคือ “การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและฟื้นฟูจากภัยพิบัติผ่านการศึกษา” ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ทั้ง 2 ประเทศมีประสบการณ์ร่วมกันจากภัยพิบัติจากสึนามิ ส่งผลให้นักวิชาการในทุกสาขาที่มีความเกี่ยวข้องตื่นตัวที่จะหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

สำหรับการประชุมจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มค่ะ ทั้งกลุ่มอธิการบดี มีการหารือด้านความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Yogyakarta State University โดสามารถแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ข้อมูลทางการวิจัย รายงานการวิจัยต่างๆระหว่างกัน รวมทั้งมีการทำวิจัยร่วมกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย

ส่วนกลุ่มคณบดี ได้แนวทางในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในรูปแบบการอบรมระยะสั้นและการเทียบโอนหน่วยกิจ การทำวิจัยร่วม การจัดงานเทศกาลต่างๆ และกลุ่มนักศึกษา เน้นการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เปิดโอกาสโอกาสให้ทำความรู้จักกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตค่ะ ส่วนในการสัมมนามีนักวิจัยนำเสนอผลงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติในทุกมิติ เช่นการสร้างองค์ความรู้จากภัยพิบัติ ผลงานสร้างโปรแกรมสารสนเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย และงานด้านสังคมศาสตร์อย่างการศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับภัยพิบัติ

การประชุมในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งจะส่งผลถึงความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกปัจจุบัน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 20342
Pageviews by IP this month: 305
Unique Human Visitors this month: 305