บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย” โดยวิทยากรจากประเทศฟินแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย (University Pedagogy)” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนจากประเทศฟินแลนด์ 2 ท่าน คือ Prof. Dr. Jyri Linden และ Prof. Dr. Terhi Skaniakos จาก University of Tampere ประเทศฟินแลนด์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ราชมงคลพระนครจะส่งอาจารย์จำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าวแบบเต็มหลักสูตรซึ่งจัดอบรม 2 ระยะคืออบรมในประเทศและอบรม ณ University of Tempera ประเทศฟินแลนด์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 20342
Pageviews by IP this month: 305
Unique Human Visitors this month: 305