ดึงภาคเอกชนร่วมจัดอบรม–เสริมทักษะ

ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้การลงนามความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ด้านการจัดอบรมเสริมทักษะทางการตลาดและพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น Start up รวมถึงการส่งนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 20342
Pageviews by IP this month: 305
Unique Human Visitors this month: 305