ทีมเยาวชนราชมงคลพระนคร คว้าที่ 3 การแข่งขันเปตอง

ทีมเยาวชน ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน 2 คน (อายุไม่เกิน 15 ปี ไม่จำกัดเพศ) ในโครงการการแข่งขัน เปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่9 เนื่องในงานน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในแต่ละประเภท 5 ทีม และส่งเยาวชนร่วมแข่งขันในนามมหาวิทยาลัย 4 ทีม ซึ่งรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญด้านกีฬาเป็นอย่างมาก จึงให้โควตาพิเศษแก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมหาวิทยาลัย พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนปรับปรุงสนามเปตองให้ได้ตามมาตรฐาน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 20342
Pageviews by IP this month: 305
Unique Human Visitors this month: 305