ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบของที่ระลึกในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรญาณสาสมาธิ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญาณสาสมาธิ รับประกาศนียบัตรจากหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมรับเหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในการนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ยังได้มอบหนังสือ “พุทธานุสติ” แก่ผู้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย จากนั้น ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมร้องเพลง อรุณทอแสง อันเป็นเพลงประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพร่วมกัน นำโดย อ.สุริยา มากมูล ผู้ดูแลสาขาที่ 176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับหลักสูตรญาณสาสมาธิ นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะสาขาที่ 176 ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครบุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจภายนอก เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ ที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้สอนผ่านระบบออนไลน์ จากวัดศรีรัตนธรรมาราม ถ่ายทอดยังสาขาที่เปิดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2560 และมีการสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยผู้เข้ารับการศึกษาสอบผ่านและสำเร็จการศึกษาทุกคน
ด้าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ชื่นชมผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาและกล่าวถึงความสำคัญของการทำสมาธิในหลักสูตรญาณสาสมาธินี้ โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านได้นำไปปฏิบัติต่อตามคำสอนของท่านพระอาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เพื่อความไม่ประมาท เพราะอารมณ์ของคนเรา อาศัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ ผลักดันให้เกิดความรุนแรงในสังคม ซึ่งหากเรามีสมาธิกันทุกคน จะช่วยกันลดความรุนแรง ทำให้โลกเกิดความสงบสุข ซึ่งเราต้องฝึกทุกวัน เพื่อให้เราสามารถเจาะเงาดำที่ปกปิดความรู้หรือญาณต่างๆ อันจะก่อให้เกิดปัญญาในที่สุด

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275