ราชมงคลพระนคร จับมืออาชีวะ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา ภายใต้เรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 4–6 กันยายน 2560 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตนักศึกษาไทยให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทย ในบริบทประเทศไทย 4.0 และในอนาคตจะมีการลงนามระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งจะพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275