RMUTP Retreat 2017 รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำผู้บริหารบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล พร้อมยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาการ ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

ซึ่งในวันที่ 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักร มาเป็นวิยากรให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องข้อจำกัดของการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยรัฐสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และนางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องการพัฒนาศักยภาพคนในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

“ขออนุญาตยืมคำของ ท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านจำรัส ปิติกุลสถิตย์ ที่กล่าวไว้มาใช้นะคะ ว่าวันนี้เหมือนเป็นวันชุมนุมปราชญ์วันหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ ท่านแรกเริ่มจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี รวมถึงท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านฉวีวรรณ สุคันธรัต ดร.ชวลิต นิ่มละออ ท่านชุมพล เที่ยงธรรม ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และท่านศรีวิชชา รักจำรูญ ต่อด้วยการอภิปรายร่วมระหว่าง คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีแรม จำกัด และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 คุณเกรียงไกร ภูวณิชย์ ผู้บริหารนโยบายภาครัฐ บริษัท ไอบีเอ็ม จำกัด คุณจำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ ผู้อำนวยการ สถาบัน Creative Academic School for Life Long Learning ที่มาร่วมพูดคุยและมอบแนวทางในประเด็น “Target Market and Need of Customer Thailand 4.0 ความต้องการใช้บัณฑิตในยุคประเทศไทย 4.0″ คุณภาพของบัณฑิตอยู่ที่ครู ครูในยุค 4.0 ต้องมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเกิดได้จากการร่วมมือกับผู้ประกอบการ ซึ่งนับเป็นลูกค้าคนสำคัญที่พร้อมช่วยกันกับภาคการศึกษาสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไปพัฒนาประเทศของเราค่ะ

นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีโดย คุณรัชนี เจริญนาค ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและงบประมาณ และคุณกัมปนาท ดาวเรือง ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานงบประมาณ 2 พร้อมกับข้อชี้แนะในการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณต่างๆ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ของ 9 คณะ 5 สำนัก ซึ่งคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการทุกท่านได้รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์กันออกมาอย่างเต็มที่ บวกความสามารถในการนำเสนอ หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่า หลังจากงาน RMUTP Retreat 2017 เราจะได้เห็นซุปเปอร์แมน ซุปเปอร์ฮีโร่ ซึ่งคือพวกเราชาวราชมงคลพระนครทุกคน ร่วมแรง รวมใจ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อนักศึกษาของเรา เพื่อมหาวิทยาลัยของเรา และเพื่อประเทศชาติของเราค่ะ” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีกล่าว

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275